传奇世界sf www.boydhobby.com Gi?i thi?u v?

Tr??ng ??i h?c Ngo?i ng? Ngo?i th??ng Qu?ng ??ng

Tr??ng ??i h?c Ngo?i ng? Ngo?i th??ng Qu?ng ??ng là m?t ??i h?c tr?ng ?i?m thu?c t?nh Qu?ng ??ng, là m?t tr??ng ??i h?c có ch?t l??ng cao mang ??m ??c s?c qu?c t? hoá, là m?t c? s? quan tr?ng trong l?nh v?c ?ào t?o nhan tài qu?c t? hoá, nghiên c?u ng?n ng? - v?n hoá, ngo?i th??ng và chi?n l??c qu?c t? ? vùng Hoa Nam. Hi?n có sinh viên h? chính quy 20454 ng??i, h?c viên cao h?c và nghiên c?u sinh h?n 2000 ng??i, sinh viên cao ??ng, tu nghi?p có vi?c làm và l?u h?c sinh n??c ngoài h?n 13 nghìn ng??i. 

L?ch s? c?a tr??ng

Ti?n than c?a tr??ng là H?c vi?n Ngo?i ng? Qu?ng Chau và H?c vi?n Ngo?i th??ng Qu?ng Chau. H?c vi?n Ngo?i ng? Qu?ng Chau ???c thành l?p vào n?m 1965, là m?t trong ba tr??ng ??i h?c và vi?n tr?c thu?c B? Giáo d?c. H?c vi?n Ngo?i th??ng Qu?ng Chau ???c thành l?p vào n?m 1980, tr?c thu?c B? Ngo?i th??ng (nay là B? Th??ng m?i), là m?t trong nh?ng tr??ng m? ??u xay d?ng ngành h?c kinh t? và th??ng m?i qu?c t?. Tháng 6 n?m 1995, H?c vi?n Ngo?i ng? Qu?ng Chau và H?c vi?n Ngo?i th??ng Qu?ng Chau sát nh?p thành tr??ng ??i h?c Ngo?i ng? Ngo?i th??ng Qu?ng ??ng. Tháng 10 n?m 2008, H?c vi?n cao ??ng Tài chính - Kinh t? Qu?ng ??ng sát nh?p vào tr??ng ??i h?c Ngo?i ng? Ngo?i th??ng Qu?ng ??ng.

Ba khu tr??ng

Tr??ng n?m ? Qu?ng Chau - m?t thành ph? lich s? v?n hoá n?i ti?ng c?a Trung Qu?c, c?ng là trung tam kinh t? c?a vùng Hoa Nam, t?t c? ba khu tr??ng có t?ng di?n tích 2292 m?u, trong ?ó khu B?c n?m d??i chan núi B?ch Van, r?ng 939 m?u; Khu Nam n?m trong khu ??i h?c, r?ng 1095 m?u; Khu ??i L?ng ? x? ??i L?ng, r?ng 258 m?u. Các khu tr??ng cay c?i xanh mát, có c?u có s?ng, hoa th?m chim hót, t?nh m?ch êm ??m.

??i ng? nhan l?c

K? t? khi thành l?p, tr??ng ?? h?i t? nhi?u chuyên gia n?i ti?ng nh? L??ng T?ng ??i, Qu? Thi Xuan, Ly Du Cúc d?y h?c ho?c qu?n ly, tích lu? ???c tài s?n tinh th?n v?n hoá v? cùng phong phú. Tr??ng hi?n có 1173 cán b? gi?ng d?y chuyên trách, trong ?ó giáo s?, phó giáo s? chi?m 48,3%, t? l? có h?c v? t? th?c s? tr? lên ??t 86,4%. Trong ??i ng? cán b? gi?ng d?y, có 1 thành viên c?a Ban Ngành h?c thu?c U? ban H?c v? Qu?c v? vi?n, 12 u? viên U? ban Ch? ??o D?y h?c Chuyên ngành thu?c B? Giáo d?c, 6 ng??i h??ng tr? c?p chính ph? ??c bi?t c?a Qu?c v? vi?n, 1 ng??i ???c ch?n làm ??i t??ng b?i d??ng c?p qu?c gia c?a Ch??ng trình Nhan tài 100, 1000, 10000 th? k? m?i, 6 ng??i ???c ??a vào Ch??ng trình H? tr? Nhan tài xu?t s?c th? k? m?i, 1 nhà giáo nhan dan c?p qu?c gia, 6 nhà giáo nhan dan c?p t?nh, 1 giáo s? thu?c Ch??ng trình H?c gi? s?ng Chau Giang c?a t?nh Qu?ng ??ng, 30 ng??i ???c ch?n làm ??i t??ng b?i d??ng c?p t?nh c?a Ch??ng trình 1000, 100 và 10 c?a t?nh Qu?ng ??ng, 9 chuyên gia thu?c Ch??ng trình H?c gi? núi B?ch Van. Ngoài ra, tr??ng còn m?i h?n 100 giáo s? th?nh gi?ng và g?n 60 chuyên gia n??c ngoài làm vi?c lau dài.

S? phát tri?n c?a các ngành h?c

Tr?c thu?c tr??ng có 21 ??n v? d?y h?c và 1 h?c vi?n ??c l?p (H?c vi?n Th??ng m?i Nam Qu?c). ?ào t?o 56 chuyên ngành ??i h?c thu?c 8 ngành h?c l?n là v?n h?c, kinh t? h?c, qu?n ly h?c, c?ng trình h?c, c?ng ngh? h?c, giáo d?c h?c, ngh? thu?t h?c. Trong ?ó, có 8 chuyên ngành ??c s?c c?p qu?c gia, 8 chuyên ngành n?i ti?ng c?p t?nh. G?m 14 th? ngo?i ng?, nhi?u nh?t trong vùng Hoa Nam. N?m 1981 tr??ng ???c t? cách ?ào t?o th?c s?, n?m 1986 ???c t? cách ?ào t?o ti?n s?, là m?t trong nh?ng tr??ng s?m nh?t có t? cách ?ào t?o th?c s?, ti?n s? sau khi Trung Qu?c kh?i ph?c ch? ?? sau ??i h?c. Tr??ng hi?n có 1 ngành h?c tr?ng ?i?m c?p qu?c gia, 6 ngành h?c tr?ng ?i?m c?p t?nh, 1 tr?m l?u ??ng h?u ti?n s?, 1 ?i?m ?ào t?o ti?n s? thu?c ngành h?c c?p m?t?i?m ?ào t?o ti?n s? thu?c ngành h?c c?p hai, 10 ?i?m ?ào t?o th?c s? thu?c ngành h?c c?p m?t, 32 ?i?m ?ào t?o th?c s? thu?c ngành h?c c?p hai, ?i?m ?ào t?o th?c s? chuyên ngành.

?ào t?o nhan tài

Tr??ng gi? v?ng tinh th?n "minh ??c th??ng hành, h?c quán ??ng tay" (Tu d??ng ??o ??c, coi tr?ng th?c hành; H?c c? ph??ng ??ng và ph??ng Tay). S? m?nh là ?ào t?o c?ng dan ch?t l??ng cao h?i nh?p qu?c t?. Tr??ng ra s?c k?t h?p d?y h?c chuyên ngành v?i d?y h?c ngo?i ng?, ?ào t?o nhan tài qu?c t? hoá "hai cao" (t? ch?t t? t??ng cao, trình ?? chuyên ngành cao), "hai m?nh" (m?nh v? giao ti?p xuyên v?n hoá, m?nh v? th?c ti?n sáng t?o) có t?m nhìn qu?c t?, am hi?u quy t?c qu?c t?, có th? tr?c ti?p tham gia h?p tác và c?nh tranh qu?c t?, và giàu lòng trách nhi?m x? h?i. Tr??ng là m?t trong 19 ??i h?c trên toàn c?u mà tr?c ti?p cung c?p nhan tài phiên d?ch m?i nh?n cho Liên H?p Qu?c, là tr??ng ngo?i ng? duy nh?t ???c ??a vào Ch??ng trình Khu tr??ng Chau á. Trung tam D?y h?c và Nghiên c?u Các th? ti?ng Phi th?ng d?ng là trung tam ?ào t?o nhan tài ??i h?c các th? ti?ng phi th?ng d?ng c?a B? Giáo d?c. Trung tam thí nghi?m c?i ti?n m? th?c ?ào t?o nhan tài th??ng m?i qu?c t? là m?t trung tam thí nghi?m c?i cách m? th?c ?ào t?o nhan tài c?a B? Giáo d?c. Theo ?i?u tra c?a c?ng ty T? v?n Giáo d?c MyCos, ch? s? tìm ???c vi?c làm và m?c l??ng c?a sinh viên t?t nghi?p t? 2008 ??n 2011 ??u ??ng ??u c? n??c (g?m các tr??ng thu?c ch??ng trình 985 và 211). N?m 2010, t? l? tìm ???c vi?c làm c?a sinh viên ??i h?c và h?c viên cao h?c l?n l??t ??t 99,02% và 98,45%, ti?p t?c ??ng ??u c? n??c. Tr??ng tr?c ti?p tuy?n sinh trong h?n 20 t?nh thành, khu t? tr? và khu v?c H?ng K?ng, áo M?n, ?ài Loan, hình th?c tuy?n sinh là ??t 1 ho?c ??t tuy?n tr??c.

Nghiên c?u khoa h?c

Tr??ng hi?n có 1 trung tam nghiên c?u tr?ng ?i?m khoa h?c x? h?i nhan v?n thu?c B? Giáo d?c là Trung tam nghiên c?u ng?n ng? h?c n??c ngoài và ng?n ng? h?c ?ng d?ng; 4 trung tam nghiên c?u tr?ng ?i?m khoa h?c x? h?i nhan v?n c?p t?nh là Trung tam nghiên c?u v?n h?c, v?n hoá n??c ngoài, Trung tam nghiên c?u kinh t? th??ng m?i qu?c t?, Trung tam nghiên c?u phiên d?ch h?c, Trung tam nghiên c?u doanh nhan Qu?ng ??ng; 1 rung tam nghiên c?u tr?ng ?i?m khoa h?c x? h?i nhan v?n c?p thành ph? là Trung tam nghiên c?u tr?ng ?i?m th??ng m?i qu?c t? Qu?ng Chau. Vi?n nghiên c?u chi?n l??c Qu?ng ??ng ???c ??t trong tr??ng. Tr??ng còn l?p ra Vi?n nghiên c?u d?ch v? qu?c t? thuê ngoài. Tr??ng phát hành c?ng khai các t?p chí khoa h?c n?i ti?ng trong c? n??c nh? Ngo?i ng? hi?n ??i, Nghiên c?u kinh t? th??ng m?i qu?c t?, T?p chí khoa h?c tr??ng ??i h?c Ngo?i ng? Ngo?i th??ng Qu?ng ??ng, Nghiên c?u quy?t sách chi?n l??c.

H?p tác qu?c t?

Tr??ng kh?ng ng?ng t?ng c??ng giao l?u h?p tác v? giáo d?c qu?c t? toàn di?n. Cho ??n nay, ?? xay d?ng quan h? giao l?u h?p tác v?i h?n 190 ??i h?c và c? c?u h?c thu?t, v?n hoá trong h?n 32 qu?c gia và khu v?c g?m M?, Anh, Pháp, ??c, Tay Ban Nha, Y, Ca-na-?a, úc, Nh?t, Nga, Vi?t Nam, Ma-lai-xia, In-??-nê-xia, Thái Lan, Hàn Qu?c, Chi-li, Cu-ba, Mê-hi-c? và H?ng K?ng, áo M?n, ?ài Loan. ?? m? 3 H?c vi?n Kh?ng T? ? n??c ngoài là H?c vi?n Kh?ng T? ??i h?c Sapporo Nh?t B?n, H?c vi?n Kh?ng T? ??i h?c Ural Nga, H?c vi?n Kh?ng T? Thiên chúa giáo St. Mary Pê-ru.

Ti?n nghi d?y h?c

Tr??ng có ti?n nghi d?y h?c ??y ?? và tiên ti?n, ??ng ??u trong các ??i h?c cùng lo?i. Có m?ng l??i tr??ng và h? th?ng qu?n ly tiên ti?n, 2 phòng thí nghi?m tr?ng ?i?m c?p t?nh, 4 trung tam d?y h?c m?u m?c c?p t?nh. T?ng di?n tích c?a phòng thí nghi?m ??t 52 nghìn mét vu?ng. T?ng di?n tích th? vi?n c?a hai khu tr??ng Nam, B?c là 50 nghìn mét vu?ng, ?? l?u tr? 2,32 tri?u cu?n sách b?ng gi?y, 1,7 tri?u sách ?i?n t?, 3114 lo?i báo chí trong và ngoài n??c, 80 kho d? li?u m?ng l??i trong và ngoài n??c, và ?? th?c hi?n qu?n ly tích h?p qua m?ng l??i ??i v?i vi?c mua s?m, l?p m?c l?c, l?u th?ng và tìm ki?m tài li?u trong th? vi?n c?a 16 lo?i ngo?i ng?. T?ng giá tr? c?a tài s?n c? ??nh hi?n nay là kho?ng 2,5 t? nhan dan t?.

M?c tiêu ph?n ??u

Kiên trì quan ni?m giáo d?c "?ào t?o toàn di?n, phát tri?n v??t tr?i", xay d?ng v?n hoá mái tr??ng "?a nguyên, linh ho?t, hoà nh?", chú tr?ng phát tri?n y?u t? bên trong, nhanh b??c c?i cách, ra s?c ??y m?nh chi?n l??c giáo d?c h?p nh?p qu?c t?, c? g?ng làm cho th?y c? giáo h?i nh?p qu?c t?, h?c sinh h?i nh?p qu?c t?, nghiên c?u h?i nh?p qu?c t? và qu?n ly h?i nh?p qu?c t? ?? xay d?ng m?t tr??ng ??i h?c có ch?t l??ng cao, ??m ??c s?c qu?c t? hoá mà ???c c?ng ??ng x? h?i t?n tr?ng, và ??ng ??o nhan dan hài lòng.

(Các d? li?u tính ??n ngày 31 tháng 10 n?m 2011)